Voor particulieren

Algemene voorwaarden consument – architect

Consumentenregeling 2013 Rechtsverhouding consument-architect CR 2013

Artikel 1: UITVOERING OPDRACHT

1 De architect vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt daarbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever bij als adviseur.

2 De opdrachtgever geeft de architect alle informatie die hij heeft en die nodig is voor uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3 De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door de architect.

4 Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om ??n of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen.

5 Indien voor het werk van de architect termijnen zijn overeengekomen, garandeert de architect dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd (met inachtneming van artikel 6.)

Artikel 2: ADVIESKOSTEN

1 Partijen leggen in de overeenkomst vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

A op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief;
B door een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de bouwkosten;
C naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

2 De opdrachtgever betaalt de architect naast de advieskosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

A na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving;
B door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De architect licht de opdrachtgever vooraf in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden kosten.

3 De advieskosten zijn exclusief de kosten die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijfskosten. De opdrachtgever vergoedt deze kosten afzonderlijk, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 3: BETALING

1 De architect declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden. De kosten declareert hij met een tussentijd van minstens ??n maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.

2 Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie.

3 Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect mag, met ingang van de vervaldatum, de wettelijke rente over het niet betaalde bedrag in rekening brengen.

4 Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de architect de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de architect de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat die betaling is uitgebleven.

5 Indien de architect tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke niet gebruiken.

Artikel 4: GEBRUIK ONTWERP

1 De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren.

2 De opdrachtgever mag niet afwijken van een ontwerp en geen wijzigingen daarop aanbrengen, tenzij hij dat doet in overleg met de architect.

3 De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De architect zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5: VOORTIJDIGE BE?INDIGING

1 De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. De architect kan de opdracht uitsluitend om gewichtige redenen opzeggen. De opzegging is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2 Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever vergoedt de architect de tot dan toe gemaakte kosten.

3 Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de architect. De architect weigert zijn toestemming niet wanneer dat in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6: VERTRAGING

1 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens kosten, die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De architect beperkt de kosten/schade zo veel mogelijk.

2 Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. De architect houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

1 De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de architect in de nakoming van zijn verplichtingen.

2 Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

3 Indien de opdrachtgever vindt dat de architect is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4 De architect vergoedt per opdracht minimaal 75.000,– euro aan schade. Indien de advieskosten hoger zijn dan 75.000,– euro is de schadevergoeding gelijk aan die advieskosten, met een maximum van 1.000.000,– euro.

5 De aansprakelijkheid van de architect vervalt na vijf jaar, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is ge?indigd.

Artikel 8: GESCHILLEN

1 Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect worden zoveel mogelijk onderling opgelost.

2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en architect ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door ??n van de partijen als zodanig worden beschouwd.

3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: DEPOT

De Rechtsverhouding consument – architect CR 2013, verkort aangehaald als “CR 2013”, is op 1 augustus 2006 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 109/2006.

Disclaimer

De website van Detail10 architectuur en bouwkunde is met zorg samengesteld. Dat wil echter niet zeggen dat er mogelijk onverhoopt onjuiste informatie is weergegeven. De informatie die via deze site verkregen wordt is uitsluitend informatief en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitstluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de informatie is niet toegestaan. Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Detail10 staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van een verzonden e-mailbericht.

Indien u een e-mail van Detail10 heeft ontvangen dat niet voor u bedoeld is wordt u verzocht Detail10 hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen.

Detail10 architectuur en bouwkunde draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de van toepassing zijnde tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Het risico voor de verzending berust bij de ontvanger. Direct na ontvangst van aangevraagde informatie zal de ontvanger deze controleren op bestandsgegevens en virussen.

De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht op de informatie berust bij Detail10 architectuur en bouwkunde. Bij publicaties waarbij gegevens van Detail10 worden gebruikt dient u toestemming te vragen van Detail10 architectuur en bouwkunde. De gegevens dienen na afronding van het project direct te worden vernietigd.